Czemu PTSOP?

Czemu PTSOP?

Najcenniejsze obszary przyrodnicze w Polsce tj. parki narodowe, parki krajobrazowe i częściowo znajdujące się na ich obszarze rezerwaty przyrody zajmują blisko 10% terytorium kraju (ok. 2 mln ha). Powstają kolejne obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W 23 parkach narodowych i 120 parkach krajobrazowych pracują profesjonalne służby ochrony przyrody. Obecnie, zdefiniowane w ustawie o ochronie przyrody Służby Parków Narodowych i Krajobrazowych liczą ok. 1200 osób. Są to osoby wyjątkowe, zaangażowane w wypełnianie powierzonego im obowiązku zachowania skarbów polskiej przyrody i ich udostępniania społeczeństwu.

Czy ochrona przyrody na tych obszarach jest skuteczna? Czy służby ochrony przyrody odznaczają się wystarczającym profesjonalizmem? Czy cieszą się należytym prestiżem społecznym? Czy ich praca jest wystarczająco doceniana przez polskie społeczeństwo? Czy są godziwie wynagradzane?

O skuteczności działań decydują ludzie. Potrzebują oni jednak właściwych uregulowań prawnych, dostatecznych środków finansowych i rzeczowych oraz powszechnej akceptacji społecznej. Posiadanie tego wszystkiego zależy od ludzi, od ich profesjonalnych działań i zaangażowania.

18 grudnia 2004 r. w Krzywem nad Wigrami zebrała się grupa osób z parków narodowych i krajobrazowych północno-wschodniej Polski, która postanowiła działać razem. Utworzono Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody (PTSOP), uzgodniono jego cele i przyjęto statut. Dnia 4 lutego 2005 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku zarejestrował Towarzystwo w Krajowym Rejestrze Sądowym, a 20 lutego w Białowieży odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybrano władze Towarzystwa.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/